ERWIS ICT Services
Heelkruid 1
3903 ET Veenendaal


Deze algemene voorwaarden van ERWIS ICT Services zijn te vinden op www.erwis.com/Algemenevoorwaarden.pdf
en zijn gedeponeerd bij de KvK te UTRECHT onder dossiernummer 30230160.

1. ALGEMEEN

 1. ERWIS ICT Services, gevestigd te Veenendaal, zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met ERWIS.
 2. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer
 3. Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
 4. Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
 5. Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
 6. ERWIS houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied van computers, multimedia en webdesign.

2.TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen ERWIS en de afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van ERWIS.
 2. ERWIS kan extra voorwaarden hanteren, afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met ERWIS worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
 4. Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor ERWIS gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
 5. Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van ERWIS, dan prevaleren de algemene voorwaarden van ERWIS boven die van de afnemer.
 6. Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 19 september 2007.

3. OPDRACHTEN

 1. Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
 2. ERWIS biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht, die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
 3. ERWIS kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van
  gegevens, die door de afnemer zijn verzonden, niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 4. ERWIS is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens, die zij van de afnemer ontvangt, met betrekking tot de opdracht, de correcte gegevens zijn, voor wat betreft de inhoud en de vorm.

4. OFFERTES

 1. Offertes zijn voor de afnemer altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk met deze overeengekomen. Met het overleggen van een offerte is er nog geen sprake van een bindende koopovereenkomst.
 2. ERWIS bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.
 3. Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
 4. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
 5. De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan, waarin de offerte geldig is.
 6. ERWIS kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft in dit verband geen verplichting tegenover afnemer.

5. OVEREENKOMSTEN

 1. Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.
 2. Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
 3. Opdrachten die door ERWIS in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
 4. Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.
 5. Aanvullingen op overeenkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als ERWIS deze schriftelijk heeft bevestigd.

6. FACTUREN

 1. Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.
 2. De factuurdatum en niet de leveringsdatum is de afgiftedatum.
 3. Facturen zijn het garantiebewijs.

7. AANBIEDINGEN

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden als een zo optimaal mogelijke benadering van de realiteit.  Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen op de website, in folders, brochures, of vermeld op andere wijze dan in een offerte.

8. PRIJZEN

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s en, indien niet anders vermeld, exclusief verzendkosten, inclusief omzetbelasting (BTW) en heffingen (bijv. verwijderingsbijdrage), welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van ERWIS.
 3. In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, levertijden, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke, na totstandkoming van de overeenkomst, is ERWIS gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor ERWIS al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. De afnemer heeft bij een wijziging te wijten aan ERWIS het recht tot ontbinding van de overeenkomst wat betreft de verkoop van het desbetreffende product of dienst.
 4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden ERWIS op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
 5. Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
 6. Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
 7. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

9. BETALING

 1. ERWIS kan een aanbetaling vragen. Deze wordt bij overeenkomsten en op offertes en facturen vermeld.
  Op de aanbetaling kan door de afnemer geen rente worden geheven.
 2. Pas als de aanbetaling door ERWIS is ontvangen, wordt begonnen met de uitvoering van de opdracht.
 3. Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 8 dagen na datum van uitgifte. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze wordt gerekend per ingegane gehele maand.
 4. Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door ERWIS aangewezen giro- of bankrekening.
 5. Producten blijven bezit van ERWIS totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 6. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.
 7. Niet tijdige betaling geeft ERWIS het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding. ERWIS houdt onverminderd het recht om een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade te verhalen op de afnemer.
 8. ERWIS is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door ERWIS te bepalen wijze.
 9. Indien ERWIS, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
 10. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
 11. ERWIS staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. LEVERINGSTERMIJN

 1. Op producten en diensten van ERWIS gelden afgesproken leveringstermijnen.
 2. Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor ERWIS.
 3. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat ERWIS op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of van rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.
 4. Bij het overschrijden van de leveringstermijn met meer dan 1 maand is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

11. RECLAMES

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
 2. Afnemer is verplicht om de door ERWIS geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.
 3. Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk
  8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan ERWIS worden gemeld, onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Indien afnemer in dit opzicht in gebreke blijft, dan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
 4. Reclameringen m.b.t. facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 5. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen reden zijn voor reclamering, noch voor ontbinding van de overeenkomst.
 6. Indien een reclamering door ERWIS gegrond wordt bevonden, heeft ERWIS het recht de volgende keuze te maken:
  1. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
  2. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties, waarbij de te vervangen producten aan ERWIS worden afgegeven.
  3. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag, zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
 7. Het indienen van reclameringen geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.
 8. Bij reclameringen worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar ERWIS teruggestuurd.

12. RETOUR

 1. Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van zeven werkdagen na aankoop van producten. Afnemer dient binnen deze periode schriftelijke toestemming te vragen voor retourzending. De afkoelperiode is niet van toepassing bij;
 2. Zakelijke opdrachten en transacties.
 3. Zogenaamde “op maat” producten. Dit zijn producten die speciaal voor afnemer worden samengesteld/geproduceerd.
 4. Zogenaamde “back2back” producten. Dit zijn producten die speciaal voor afnemer worden geïmporteerd.
 5. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is ERWIS niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren.
 6. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door ERWIS van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door ERWIS zijn gecrediteerd.
 7. Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggestuurd.
 8. Software, waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.
 9. Producten mogen uit de verpakking worden gehaald, maar dienen ongebruikt, als nieuw, in een onbeschadigde verpakking (gelijk aan de originele verpakking) en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.
 10. In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij het product niet aan de voorwaarden van retournering voldoet.
 11. Indien u een gehele bestelling (dus niet slechts enkele artikelen uit de betreffende bestelling) terugstuurt binnen de afkoelperiode van 7 werkdagen, heeft u tevens recht op teruggave door ERWIS van de reeds aan u in rekening gebrachte bijdrage in de verzendkosten van die bestelling. ERWIS zal in dat geval echter wel de rechtstreekse kosten van de retourzendingen aan u in rekening brengen. De omvang van deze rechtstreekse kosten van retourzending zullen in beginsel gelijk zijn aan het bedrag dat u eerder als bijdrage in de verzendkosten heeft betaald, zodat deze twee bedragen elkaar uiteindelijk zullen compenseren. ERWIS behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om de werkelijke rechtstreekse kosten voor het retour zenden van de artikelen aan u in rekening te brengen. Deze kosten kunnen voor bepaalde artikelen aanzienlijk hoger liggen dan de bijdrage die u betaalde in de verzendkosten van de gehele bestelling.
 12. Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor her-verpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

13. GARANTIE

 1. ERWIS staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.
 2. Op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie verleend. De garantieverplichting van
  ERWIS betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de garantieaanspraken die ERWIS jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.
 3. De garantie op refurbished producten bedraagt 3 maanden.
 4. Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via ERWIS. De garantie via ERWIS wordt, tenzij anders overeengekomen, voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. Daarna wordt de garantie voor 15 euro per geval afgehandeld tot de maximale fabrieksgarantie.
 5. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
 6. Op verbruiksproducten zoals inktpatronen, papier, CD-R enz. geeft ERWIS geen garantie.
 7. Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door ERWIS in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van ERWIS.
 8. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of als gevolg van oorzaken, die van buiten komen, zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van ERWIS wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
 9. Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij ERWIS.
 10. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door ERWIS in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
 11. Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij ERWIS en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van ERWIS.

14. ONTBINDING

 1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens ERWIS niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel indien hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die ERWIS te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. ERWIS is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 3. Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van ERWIS. In geval van annulering van de opdracht door een zakelijke afnemer heeft ERWIS het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen en heeft ERWIS eveneens onverkort het recht, op grond van geleden verlies en gederfde winst, het meerdere te vorderen.
 4. Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

15. AANSPRAKELIJKHEID

 1. ERWIS is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.
 2. ERWIS is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval:
 3. 1. er niet of na de levertijd geleverd is.
  2. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van ERWIS wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
  3. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
  4. er sprake is van overmacht.
  5. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.
  6. er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  7. er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.
 4. De aansprakelijkheid van ERWIS uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
 5. Mocht ERWIS ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal ERWIS slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van ERWIS dekt.
 6. Mocht de verzekering niet dekken, dan is ERWIS geheel niet aansprakelijk.
 7. De afnemer zal ERWIS vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens ERWIS.
 8. ERWIS is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van ERWIS. Dan komen artikel 15.1 en 15.2 te vervallen.

16. OVERMACHT

 1. Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
 2. Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Er is sprake van overmacht als ERWIS zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van ERWIS.
 4. Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor ERWIS als;
 5. 1. leveranciers van ERWIS overeenkomsten met ERWIS niet nakomen.
  2. leveranciers van ERWIS niet tijdig leveren.
  3. van overheidswege wetten en/of regels veranderd worden, waardoor ERWIS gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.
  5. Bij overmacht volgens 16.4a en 16.4b zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en ERWIS het niet eens kunnen worden, is ERWIS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van ERWIS, totdat afnemer en ERWIS volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan ERWIS en dat ERWIS alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.
 2. Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.
 3. ERWIS behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan ERWIS.
 4. De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 5. Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar ERWIS behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

18. SOFTWARE

 1. Indien een leverancier van ERWIS het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomsten, zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 2. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM licentie is voor de eindgebruiker. ERWIS is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik van deze software.
 3. ERWIS is niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken.

19. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle rechten van intellectueel of industrieel eigendom op alle, krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ERWIS of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of die anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 2. Afnemer is op de hoogte van het feit dat beschikbaar gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, vertrouwelijke geheime bedrijfsinformatie bevatten en afnemer verbindt zich dan ook deze niet bekend te maken aan derden of te laten gebruiken door derden.
 3. De afnemer is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde gegevens op eerste verzoek aan ERWIS te
  retourneren op straffe van een boete ten behoeve van ERWIS van € 500 per dag, voor iedere dag dat de afnemer hiermee in gebreke is.
 4. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel of industrieel eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 5. ERWIS verklaart dat haar producten naar beste weten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op
 6. dergelijke rechten, kan ERWIS zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 7. ERWIS is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.
 8. Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ERWIS van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal ERWIS vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

20. TOEPASSELIJK RECHT

 1. Overeenkomsten tussen ERWIS en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.
 2. ERWIS bepaald de plaats waar een geschil tussen ERWIS en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter met uitzondering van geschillen, die vallen onder het kantonrecht.

ERWIS ICT Services   Heelkruid 1   3903 ET Veenendaal   The Netherlands
T: +31318550429                M: +31614828025               E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
BTW: NL001950416B31    KvK: 30230160   IBAN: NL61RABO0136862659